نمونه کار

Allچاپ5گه‌ڵاڵه‌داڕێژی4نه‌خشاندن4 پڕۆژه‌ی 1 – مه‌گه‌زیننه‌خشاندن پڕۆژه‌ی 2 – په‌رتووکی ئه‌له‌کتڕۆنینه‌خشاندن پڕۆژه‌ی 3 – لێنووسنه‌خشاندن پڕۆژه‌ی پاکه‌تی ووشکهنه‌خشاندن پڕۆژه‌ی گه‌ڵاڵه‌داڕێژی له‌ سه‌ر قرۆشکهگه‌ڵاڵه‌داڕێژی پڕۆژه‌ی تی شێرتگه‌ڵاڵه‌داڕێژی پڕۆژه‌ی گه‌ڵاڵه‌داڕێژی بوتڵی خواردنه‌وهگه‌ڵاڵه‌داڕێژی پڕۆژه‌ی…
پێڕست